Kompletní nabídka správy domů

Ekonomická část

 1. vedení podvojného účetnictví včetně vyhotovení účetní závěrky a vypracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob, pokud je povinnost jeho podání, případně jiných daňových přiznání (např. k silniční dani)
 2. předávání ročních účetních sestav elektronicky dle požadavků klienta, on-line přístup v rámci příspěvku na správu
 3. správu účtu u peněžního ústavu
 4. v případě zmocnění k finančním operacím úhradu odsouhlasených faktur a ostatních plateb
 5. možnost hradit měsíční úhrady za užívání bytu jednotlivými uživateli prostřednictvím účtu SBD HK s následným převodem na účet spravovaného subjektu (úspora finančních nákladů spravovaného subjektu), pokladní služby
 6. vypracování a stanovení předpisů úhrad za užívání bytu na jednotlivé uživatele dle platných právních předpisů
 7. provádění průběžných změn (počty osob, úpravy záloh na vodu a měřené teplo) dle požadavků jednotlivých uživatelů, tyto změny je možno nahlásit jak osobně, tak i elektronicky
 8. kontrolu měsíčních plateb jednotlivých uživatelů bytů a předání informací výboru SVJ o nezaplacení
 9. měsíční upomínání neplatičů, přípravu podkladů k žalobě a následné vymáhání pohledávky v zastoupení na základě plné moci advokátní kanceláří SBD HK
 10. vypracování souhrnného vyúčtování a následné písemné předání uživatelům bytů
 11. zpracování odměn funkcionářů výboru včetně zákonných odvodů a ročního vyúčtování daně z příjmů zálohové a srážkové, úrazové pojištění, vyhotovení potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených zálohách
 12. zpracování statistických výkazů
 13. poskytování metodických pokynů
 14. uzavření výhodného pojištění objektu v rámci pojistné smlouvy SBD HK (výhodný 50% bonus)
 15. oznámení vlastníkům jednotek výše spoluvlastnického podílu na příjmech a výdajích z nájmu prostor sloužících k podnikání
 16. archivaci dokladů

Technická část

 1. obstarávání oprav a udržování objektu na základě požadavků zástupců domu
 2. každoroční technické prohlídky. Na základě prohlídky vytvoření technické zprávy o stavu objektu včetně návrhu plánu údržby, oprav a revizí v daném roce.
 3. zajišťování provozu společných částí domu (kontroly, zkoušky, prohlídky a pravidelné revize, včetně zajištění odstranění zjištěných závad)
 4. zajišťování výběrových řízení na stavební práce, stavebních dozorů, projektantů, koordinátorů BOZP
 5. v případě potřeby účast na členských schůzích a shromážděních vlastníků
 6. informování zástupců domu o legislativních požadavcích na základě nových, resp. novelizovaných zákonů
 7. na základě plné moci – zastupování při stavebním, vodohospodářském a jiném řízení se státní správou
 8. zajištění povinných revizí na kotelnách v předepsaných termínech, kontrol dle legislativy, následné zajištění odstranění závad z kontrol a revizí
 9. komunikace s přímými dodavateli služeb a komodit
 10. zajištění smluv na dodávku energií a služeb pro nemovitost
 11. technické poradenství k tepelné technice, dodávce tepla a teplé vody
 12. zajištění průkazů energetické náročnosti budov (PENB)
 13. provádění evidence vodoměrů včetně zajištění ověření a následných výměn v předepsaných termínech
 14. při odběru vody ze studní zajištění povinných pravidelných rozborů vody
 15. sepisování smluv o dílo

Organizačně právní

 1. zajištění svolání shromáždění vlastníků
 2. založení společenství (příprava stanov, zajištění notáře a svolání shromáždění)
 3. prvozápisy a změny v rejstříku společenství vlastníků
 4. sledování volebního období u statutárního orgánu
 5. využití informačního portálu – stálý přístup k aktualizovanému účetnictví z domova
 6. zajištění aktuálních novinek a změn v oblasti legislativy pro společenství vlastníků
 7. právní služby
 8. likvidaci pojistných událostí
 9. právní pomoc při zakládání SVJ
 10. vyřizování stížností
 11. vyhotovení prezenční listiny a hlasovacích lístků na shromáždění vlastníků jednotek
 12. aktualizaci vlastníků dle výpisu z katastru nemovitostí s následnou výzvou vlastníka na předložení příslušných dokumentů
 13. vedení evidence vlastníků jednotek, spoluvlastníků, nájemců, podnájemců
 14. organizaci správy nebytových prostor nebo pronájem společných částí v domě